نشریات

نشریاتی که از خدمات ویراسا استفاده می کنند.

خدمات صفحه آرایی

Asian Journal of Traditional

Hajtaleb Medical Complex of Alternative and Complementary Medicine

Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology

Persian Gulf University

فصلنامه‌ی علمی «کارافن»

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

Strides in Development of Medical Education Journal

Kerman University of Medical Sciences

Razavi International Journal of Medicine

Razavi Hospital

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

مجله علمی پژوهشی طب و تزکیه

معاونت آموزشی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

Strides in Development of Medical Education Journal

Kerman University of Medical Sciences